Wymarzona podróż do najsłynniejszego w RPA rezerwatu dzikiej przyrody

Rezerwuj

Wycieczka do Parku Krugera

Całodzienne safari otwartymi jeepami 4 × 4

Piesze safari dostarczy Ci dodatkowych emocji.

Poczuj dreszczyk emocji, obserwując afrykańskie zwierzęta.

Spę­dzimy upojny wie­czór przy ogni­sku, bio­rąc czynny udział w tra­dy­cyj­nych tań­cach.

Mapa trasy wycieczki do Parku Krugera.

Zwiedzamy Park Narodowy Krugera

Na zwiedzanie Parku Krugera poświęcamy aż 3 dni naszego cennego czasu. Uważasz, że wystarczy jedno lub dwa safari, by w pełni zadowolić swoje zmysły? Prawdą jest, że każde safari jest ekscytujące i wyjątkowe! Na żywo obserwujemy walkę o przetrwanie.

 1. Popołudniowe safari — raj dla fotografów Wyjazd z Johan­nes­burga o godzi­nie 7.00. Jedziemy drogą, nie­gdyś uży­waną przez poszu­ki­wa­czy złota i han­dla­rzy kości sło­nio­wej. Nie marnujemy czasu, uda­jemy się na safari w barwach zacho­dzą­cego słońca — wspa­niała oka­zja dla miło­śni­ków foto­gra­fii. Park Kru­gera nie jest ani naj­star­szym, ani naj­więk­szym rezer­wa­tem dzi­kiej przy­rody w RPA. Swoją sławę zdo­był dzięki przy­stęp­nym dla każ­dego cenach. Kiedy klasa robot­ni­cza RPA zaczęła kupo­wać samo­chody, rodziny z dziećmi jechały na długi week­end by spę­dzić mile czas. Przed bramą wjaz­dową usta­wiała się kolejka wcza­so­wi­czów z Johan­nes­burga. W ten spo­sób wycho­wało się kilka gene­ra­cji, dla nich Park Kru­gera na zawsze będzie miał miej­sce w sercu. Dla oby­wa­teli RPA ceny na­dal są w miarę niskie, nie­stety zagra­niczni tury­ści płacą dużo dro­żej, nawet przy obniżającym się stale kur­sie randa RPA. Kru­ger ofe­ruje naj­więk­szą róż­no­rod­ność zwie­rząt i kra­jo­bra­zów w Połu­dnio­wej Afryce. Jedy­nym bio­mem rezer­watu jest sawanna, czyli stan przej­ściowy mię­dzy pusty­nią i lasem desz­czo­wym. Rów­nie dobrze sawannę możemy nazwać buszem. Na szczę­ście tutej­sze sawanny są zróż­ni­co­wane, co sprzyja wielu gatun­kom zwie­rzyny i roślin­no­ści. Obiekty tury­styczne są jed­nymi z naj­czyst­szych, w porów­na­niu do miejsc takich jak Eto­sha, Chobe lub Moremi. To rów­nież jeden z kilku par­ków naro­do­wych z pral­niami i gorącą wodą w obo­zach — udo­god­nie­nia, które uła­twiają życie, jeśli ktoś jest długo w podróży. Miej­sca pik­ni­kowe są nie­na­ganne, oferują bogaty wybór posiłków.

  Lunch, obiadokolacja

  Boulders Safari Camp, namioty stałe z łazienką — wersja hotele

  Boulders Safari Camp, namioty typu igloo z komunalną łazienką — wersja kemping

  Atrakcja Dnia: safari przed zachodem słońca

 2. Cało­dzienne safari 4 × 4 w PN Kru­gera Tropimy Wielką Piątkę­ Afryki, zwłasz­cza lwa i lam­parta, które spo­tkamy tylko przy odro­bi­nie szczę­ścia.

  Śniadanie, lunch, obiadokolacja

  Namioty stałe z łazienką — wersja hotele

  Namioty typu igloo z komunalną łazienką — wersja kemping

  Atrakcja dnia: całodzienne safari jeepami

 3. Scenerie Gór Smoczych Chętni wybierają się na piesze tropienie zwierząt. Włóż wygodne buty i odzież odporną na kolce. Nie zapomnij aparatu fotograficznego i lornetki. Po pieszej wędrówce zwiedzimy niski, ale malowniczy odcinek pasma Gór Smoczych. Zamiast skalistych gór, natkniemy się na charyzmatyczne formacje geologiczne. Kanion rzeki Blyde — zawsze zielony, urzekający. Three Rondavels — trzy formacje skalne w kształcie tradycyjnych chat, jak również Bourke's Luck Potholes — leje powstałe w wyniku niszczycielskiego działania wody przez tysiące lat, Boże Okno z widokami na Lowveld 800 m poniżej, tak piękne, że nawet Pan Bóg ma tutaj swoje okno.

  Śniadanie, lunch, obiadokolacja

  Namioty stałe z łazienką — wersja hotele

  Namioty typu igloo z komunalną łazienką — wersja kemping

  Atrakcja dnia — odwiedzanie punktów widokowych na Trasie Panoramicznej

  Opcjonalnie — poranne piesze safari, cena 240 zł od osoby

 4. Poranne safari w Parku Kru­gera Po poran­nym safari powrót do Johan­nes­burga. Przed nami ponad 5 godzin jazdy przez rozległą wyżynę Weldów. Zakoń­cze­nie wycieczki około godziny 17.00.

  Śniadanie, lunch

  Atrakcja dnia — poranne safari