Miesz­kamy w RPA, dobrze znamy lokalne realia, zawsze słu­żymy poradą. Kiedy wyjeż­dża­łem z Pol­ski w 1991 roku, nie wie­dzia­łem, że Afryka może być tak fascy­nu­ją­cym miej­scem. Po zwie­dze­niu kawału RPA poja­wiło się marze­nie, by pomóc innym w pozna­niu tego kraju. W 2004 roku powstała moja strona afri­can­ga­me­sa­fari.com, by przed­sta­wić roda­kom Afrykę Połu­dniową. Zain­te­re­so­wa­nie tym tema­tem prze­szło wszel­kie ocze­ki­wa­nia, dla­tego w 2005 roku roz­po­czą­łem orga­ni­za­cję wyjaz­dów dla osób indy­wi­du­al­nych. Moją misją jest, by pomóc oso­bom z mniej­szą zasob­no­ścią port­fela. (Wal­de­mar Delekta, zało­ży­ciel biura).

Dorpa pod nowym zarzą­dem

Dorpa jest dzia­łal­no­ścią „self asses­sment” zare­je­stro­waną w Wiel­kiej Bry­ta­nii w 2019 roku. Nazwa „Afri­can­ga­me­sa­fari” była trudna do wymó­wie­nia, jesz­cze trud­niej­sza do napi­sa­nia, nie mówiąc już o dłu­go­ści słowa. Dla­tego pod­ję­li­śmy decy­zję na zmianę na nazwę krótką, ale traf­nie opi­su­jącą to, czym się zaj­mu­jemy.

Czego się spo­dzie­wać?

Upały w Afryce to nor­malka, prawdę mówiąc da się wytrzy­mać. Niska wil­got­ność powie­trza spra­wia, że pot szybko paru­jąc chło­dzi nasz orga­nizm. Znaj­du­jemy się na wyży­nie, nawet do 2000 m n. p.m, co spra­wia, że zawsze mamy chłodny powiew wia­tru. Zaku­rzone i wybo­iste drogi są czę­ścią naszej przy­gody. Na szczęście, w RPA takich dróg jest niewiele. Pamiętajmy, że Afryka jest ogromnym kontynentem, by docenić naturalne piękno pokonujemy odległości. Dlatego przed wyjazdem zawsze prosimy naszych gości, aby usiedli, zrelaksowali się i cieszyli pięknem otoczenia. Oferujemy możliwość zobaczenia prawdziwej Afryki, poznania ludzi z odległych kultur, a także zobaczenia wyjątkowych krajobrazów. Zwiedzamy Afrykę w specjalnie zaprojektowanych i zbudowanych przez Toyotę ciężarówkach, które ze względów bezpieczeństwa podróżują znacznie wolniej niż samochody osobowe. Oznacza to dłuższy czas spędzony w ciężarówce.

Wycieczki dla racjonalnych

Brak pol­skiego pilota, raczej zaleta, dzięki temu pła­cisz mniej. Nawet jeśli zapo­mnia­łeś już szkolny angiel­ski, warto odświe­żyć wie­dzę przed wyjaz­dem. Też możemy to uznać za rodzaj przy­gody. Nie przej­muj się tym, angiel­ski prze­wod­ni­ków też nie jest ich pierw­szym języ­kiem. Nie uży­wają trud­nych słów.

Zalety i mankamenty

Wycieczki są praw­dziwą przy­godą. Spo­tkasz ciekawych ludzi, nie­sa­mo­wi­tych prze­wod­ni­ków. Spa­nie w namio­cie na łonie natury będzie świetnym doświad­cze­niem. Cza­sami bywa ciężko i wyczer­pu­jąco ale zobaczysz wię­cej dzi­kiej przy­rody, niż się spo­dzie­wasz. Namioty to sza­lony pomysł? Są dość prze­stronne, łatwe do roz­ło­że­nia i skła­da­nia. Nie ma w nich koma­rów i pają­ków, w prze­ci­wień­stwie do hoteli. Namioty to jedyne roz­wią­za­nie na niskim budże­cie. Łatwo przy­zwy­cza­jasz się do codzien­nej rutyny. Co prawda, kurs randa RPA cały czas obniża się, ale ceny hoteli są zawsze w dola­rach. Jedze­nie poda­wane z cię­ża­rówki jest zawsze dosko­nałe, bio­rąc pod uwagę warunki, w jakich zostało przy­rzą­dzone.